Rodzaje szkoleń pracowniczych – najlepsze metody szkoleniowe!

Podnoszenie kwalifikacji pracowników to jeden z najważniejszych elementów zarządzania zasobami ludzkimi. Odpowiednio dobrane i przeprowadzone szkolenia pracownicze mogą przynieść firmie różnego rodzaju korzyści, zarówno w wymiarze finansowym, jak i organizacyjnym. W tym wpisie przyjrzymy się wartościowym metodom szkoleniowym oraz ciekawym formom przekazywania wiedzy. Dowiedz się, jak szkolić pracowników, by osiągać zamierzone cele.

Jakie są rodzaje szkoleń pracowniczych?

Wydarzenia o charakterze szkoleniowym organizowane są w firmach w celu umożliwienia zdobycia personelowi określonych kompetencji. Można je podzielić na kilka rodzajów, w zależności od celu, formy lub metody szkoleniowej. Ze względu na cel, wyróżnia się szkolenia pracownicze:

  • wprowadzające – organizuje się je dla nowych pracowników dla zapoznania ich z firmą, jej kulturą organizacyjną oraz zasadami pracy,
  • podnoszące kwalifikacje zawodowe – mają na celu nabycie wiedzy lub podniesienie umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,
  • „twarde” oraz „miękkie” – specyficzne rodzaje szkoleń pracowniczych, które mają na celu zdobywanie konkretnej, specjalistycznej wiedzy oraz rozwijanie umiejętności interpersonalnych,
  • z zakresu BHP – forma obowiązkowego szkoleniowego instruktażu obejmującego zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pierwszej pomocy.

Podziału można dokonać nie tylko ze względu na cele szkolenia pracowników, ale również na ich formę. Tutaj wyróżnia się przede wszystkim instruktaż stacjonarny prowadzony w sali szkoleniowej lub na webinarze, pod okiem trenera oraz kursy online, odbywające się za pośrednictwem Internetu, w formie e-learningu.Popularnością cieszą się także hybrydowe formy szkolenia, łączące w sobie elementy nauki stacjonarnej oraz online.

Ostatnim kryterium podziału jest metoda dydaktyczna – zgodnie z nią instruktaż pracowniczy dzieli się na:

  • pasywny, np. wykład lub prezentacja, gdzie uczestnik jest jedynie odbiorcą informacji przekazywanych przez trenera,
  • aktywny, np. dyskusja, burza mózgów, case study, symulacje czy wszelkie ćwiczenia praktyczne, w które pracownik jest zaangażowany.

Webinar, warsztaty, bootcampy, czyli nowoczesne metody szkolenia pracowników

Ostatnie lata znacznie rozszerzyły katalog możliwości, jeśli chodzi o rodzaje kursów pracowniczych. Mając do wyboru wiele technik i form szkolenia pracowników, należy pamiętać, że za najlepsze uznaje się te metody szkoleniowe, które są dostosowane do celów szkoleniowych, grupy docelowej oraz budżetu firmy.

A może webinar?

Jedną z popularnych metod szkoleń pracowniczych są webinary, a więc spotkania online, poświęcone konkretnym zagadnieniom. Z reguły ta forma dydaktyki łączy elementy prezentacji z aktywną dyskusją pomiędzy uczestnikami a prowadzącym w formie sesji Q&A. Webinary trwają najczęściej od kilkudziesięciu minut do kilku godzin i pozwalają na osiągnięcie konkretnego celu szkoleniowego w wygodnej formie – bez konieczności dojazdów, organizowania sal i noclegów.

Warsztaty – praktyczna metoda szkolenia pracowników

Warsztaty są formą stacjonarnego kursu, podczas którego część teoretyczna zwykle ograniczona jest do przekazania najważniejszych informacji. W trakcie spotkania większość czasu poświęca się natomiast na zajęcia praktyczne. Celem takiego szkolenia jest pozyskanie przez pracownika konkretnych kompetencji poprzez pracę w grupach, uczestnictwo w grach symulacyjnych czy w innych rodzajach ćwiczeń.

Bootcamp – szkolenia pracownicze w nowoczesnej formie

Interesującą metodą prowadzenia tradycyjnego instruktażu dla pracowników firmy są bootcampy, czyli meetingi łączące elementy szkolenia z możliwością nawiązywania wartościowych kontaktów. Uczestnicy takiej sesji mają możliwość wspólnej pracy nad projektami, toczą dyskusje oraz wymieniają się doświadczeniami, doskonaląc swoje umiejętności. Taka forma szkolenia jest niezwykle popularna m.in. w branży IT oraz innych zawodach związanych z nowoczesną technologią.

Jak wybrać idealną formę szkoleń?

Wybór odpowiedniej metody szkolenia pracowników jest kluczowy dla efektywności całego procesu dydaktycznego. Przed podjęciem ostatecznej decyzji, należy przeanalizować cele szkoleniowe i dopasować do nich formę instruktażu. Jeśli poszukujesz platformy online, która oferuje szeroki wybór form szkoleniowych, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Platforma e-learningowa PMC oferuje z jednej strony szkolenia online z różnych dziedzin, prowadzone przez doświadczonych trenerów, a z drugiej – daje Ci swobodę zamieszczania własnych treści oraz zarządzania kalendarzami trenerów i listami obecności pracowników w Twojej firmie. Sprawdź i wypróbuj ją w swojej firmie już teraz.